Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML atributy

HTML atributy

action

Atribut action slouží k uvedení URL adresy ke skriptu, který daný formulář zpracuje. Lze zadat absolutní i relativní URL adresu. Absolutní URL adresa: http://cs.webdev.wiki/zpracuj-skript.php Relativní URL adresa: /zpracuj.skript.php

all

ALL je hodnota <meta> tagu robots. Povoluje indexačním robotům vyhledáváčů zaindexovat všechen dostupný obsah a odkazy na daném webu.

alt

Atribut alt slouží k uvedení alternativního textu u obrázků <img>, který se zobrazí v případě, kdy není možné načíst daný obrázek. Je vhodný také pro automatizované čtečky obsahu pro nevidomé uživatele nebo pro uživatele, kteří mají v prohlížeč...

cols

Atributem cols lze nastavit viditelnou šířku textové oblasti <textarea>. Výchozí hodnota je 20 znaků.

follow

Follow je hodnota <meta> tagu robots, která povoluje indexaci odkazů umístěných v HTML dokumentu.

for

Atribut for slouží k propojení popisku <label> s přidruženým prvkem formuláře. Kliknutím na popisek se kurzor přesune do textového pole nebo na výchozí hodnotu prvku formuláře. Jako hodnotu atributu for uvedeme stejnou hodnotu s atributem id da...

index

Index je výchozí hodnota <meta> tagu robots, které povoluje indexačním robotům vyhledávačů zaindexovat obsah HTML dokumentu.

maxlength

V případě potřeby lze v prohlížeči omezit maximální počet znaků v textovém poli <input> nebo v <textarea> zadáním atributu maxlength​ s daným počtem znaků. V deklaraci HTML5 se u <textarea> jedná o novinku. Maximální počet znak...

method

Method udává způsob odeslání formulářových dat. Na výběr jsou dvě metody - GET nebo POST. GET - výchozí hodnota, data jsou odesílána viditelně v URL adrese ve tvaru ?name=value&name=value POST - data jsou odesílány skrytě v HTTP požada...

nofollow

Nofollow je hodnota <meta> tagu robots, která zakazuje vyhledávačům indexaci odkazů umístěných v HTML dokumentu.

noindex

Noindex je hodnota <meta> tagu robots, která zakazuje vyhledávačům indexovat obsah uvedený v HTML dokumentu.

placeholder

Atribut placeholder slouží k uvedení krátkého popisu do vstupních textových polí <input> formuláře. Tímto atributem můžeme uživateli poradit, co má do textového pole zadat. Placeholder lze uvést v polích typu text, search, url, tel, email ...

readonly

Pro omezení editace textových polí lze využít atribut readonly. Jeho použitím přepneme dané textové pole do režimu "pro čtení". Uživateli nebude umožněna jakákoli editace hodnot v textovém poli. Jedná se o atribut s datovým typem boolean. V...

required

Správná validace formulářů je důležitá a proto je vhodné využít atribut required. Zajistí, že se daný formulář neodešle dříve než se vyplní atributem označený prvek formuláře. Jedná se o atribut s hodnotou boolean, kdy se v kódu zapisuje pouze název ...

rows

Výšku (počet řádků) textové oblasti lze zvýšit pomocí atributu rows. Výchozí hodnota je 2 řádky. 

selected

Atribut selected slouží k vybrání výchozí hodnoty v rozbalovací nabídce <select> formuláře. Vybraná hodnota se rozbrazí při načtení formuláře v HTML dokumentu. Jedná se o atribut typu boolean, proto může být v jedné rozbalovací nabídce použit p...

start

Atributem Start nastavíme počátek číslování seznamu <ol>. Vkládá se numerická hodnota. Ve výchozím nastavení číslovaný seznam začíná jedničkou.

title

HTML atribut title je globálním atributem a dovoluje webovému vývojáři zanechat dodatečné informace, které se objeví až po interakci uživatele - najetí na element, kterému je informace přidělena. Od HTML5 lze používat atribut title s jakýmkoli HTML5 ...