Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML tagy

HTML tagy

<!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> deklaruje typ HTML dokumentu a říká prohlížeči, jak má dokument zpracovat. Tato deklarace musí být uvedena na prvním řádků každého HTML dokumentu. Od nové verze HTML5 se využívá pouze jeden typ a to <!DOCTYPE html>.

<!--...-->

Značkou <!--...--> se v HTML označuje komentář. Zdrojový kód stránky je dobré komentovat pro přehlednost a případné usnadnění orientace v budoucí editaci.

a

Párový html tag pro odkaz (anchor). Definuje odkaz, klikatelný obsah se vkládá mezi značky <a></a>. Uvnitř může být text nebo obrázek. Nesmí být uvnitř tabulka, formulář. Problémy uvnitř tagu dělají blokové elementy div, p apod. 

abbr

Definuje html tag pro zkratku. Méně používaný html tag. Má jediný parametr title, do kterého se zapisuje význam zkratky.

address

Definuje html tag pro oblast adresy. Má stejné vlastnosti jako odstavec jen se zobrazuje kurzívou. Málo používaný.

area

Definuje html tag pro klikatelné oblasti v mapě <map>. Nepárový tag. V mapě těchto html elementů může být nekonečně mnoho.

article

Definuje html 5 tag pro nezávislou sekci v kódu. Používá pro obsah, který se dá vyjmout z kódu (články, rss, komentáře,...). Může obsahovat hlavičku <head> a patičku <footer> a tag <h1>.

aside

Definuje oblast, která je nějakým způsobem propojena s hlavním obsahem, může být nebo nemusí být umístěna přímo v něm. Nejčastěji postranní panel (komentáře, menu, urývky, widgety,...).

audio

Definuje hml 5 tag pro vkládání audio souborů do webu. Je to párový tag. Pokud není v zastaralém prohlížeči podporován, zobrazí se alternativní text vložený mezi začátk tagu a konec tagu.

basefont

HTML tag pro základní, přednastavený font pro celou webovou stránku. Musí se deklarovat hned za tagem <body>.

big

HTML tag <big> zvětšuje písmo o jeden stupeň. Jedná se o tag párový.

blink

HTML tag blink dělá písmo blikací. V Internet Exploreru není podporován.

strike

HTML tag pro přeškrtnuté písmo. Jedná se o tag párový.

b

Párový element ( element má počáteční i koncovou značku ) b slouží k zvýraznění textu. Zkratka b je od anglického slova bold, nebo-li tučně.

base

Definuje html tag pro základní umístění dokumentu. Tag se umisťuje se do hlavičky, kde musí být umístěn před všemi relativními odkazy, které má ovlivnit. Skoro vůbec se již nepoužívá.

bdi

Definuje html 5 tag pro text, který může být psán jiný směrem než ostatní text. Párový html tag.

bdo

Definuje html 5 tag pro otáčení směru textu. Párový tag.

blockquote

Definuje html tag pro blokovou citaci. Párový tag. Blokový html element s odsazením zleva a prava typicky cca 40px.

body

Definuje tělo html stránky. Atributy tohoto tagu se již nepoužívají a nahrazují se definicí v css.

br

Definuje html tag pro zalomení řádku (break), nikoliv blokový element. Další text nebo html element pokračuje pod tímto zalomením.

button

Definuje html tag pro tlačítko. Párový tag. Dá se do něj vložit prakticky cokoliv.

canvas

Definuje html 5 tag pro kreslící plátno. Samotný tag nic nedělá, jen definuje oblast pro vykreslení, které se provádí obvykle javascriptem. Hlavní výhoda canvasu je, že se vykresluje v reálném čase, tzn. bez refreshe html stránky.

caption

Definuje html tag pro nadpis hlavičky tabulky.

cite

Definuje html tag pro citaci. Rozdíl oproti blockquote je, že není bloková. Má css vlastnost display: inline. Málo používaný párový html tag.

code

Definuje html tag pro výpis kódu. Ukázka kódu je vypisována strojovým písmem. Málo používaný tag.

col

Html tag pro sloupec. Umožňuje definovat vlastnosti všem buňkám v sloupci v tabulce. Tagů <col> by mělo být zapsáno právě tolik kolik jich je použito v tabulce.

colgroup

Html tag pro formátování skupin sloupců. Pokud je definován, platí definované vlastnosti právě tímto tagem pro následující sloupce.

datalist

Html 5 tag pro "našeptávací" funkci pro html tag input. Do inputu se načítají hodnoty uvedené v datalistu. Input se pak chová podobně jako html tag select s výběrem hodnot.

dd

Html tag pro tzv. definice předchozího termínu. Používá se pro definice termínu html tagu <dt>. Musí být použit uvnitř tagu <dl>. Z levé strany má odsazení.

del

Definuje html tag pro dříve odstraněný text. Vyznačuje se přeškrtnutým textem. Používá se například ve zpravodajství jako odstraněná chyba v textech.

details

Párový HTML tag <details> </details> zobrazuje dodatečné informace k obsahu v tagu <summary> a umožňuje uživateli tyto informace zobrazit nebo skrýt.

dfn

HTML tag <dfn> se používá k zobrazení definice. Ta slouží pro objasnění významu termínu nebo slova.

dialog

HTML tag <dialog> definuje dialogové okno. Jedná se o párový tag.

div

HTML tag <div> ( z angl. divission = "oddíl, oddělení" ) Tento tag obklopuje určitou logickou oblast stránky. Je to blokový element, takže za sebou zalomí řádek. Hojně se využívá k navržení struktury HTML stránky a je tagem párovým.

dl

Párový HTML tag <dl> </dl> slouží k vytvoření definice termínů a jejich popisů. Mezi tyto tagy se vkládádají párové tagy <dt> název termínu </dt> a <dd> popis termínu </dd>.

dt

Html tag pro tzv. definice termínu. Musí být použit uvnitř tagu <dl>.

em

Zvýraznění textu (z angl. "emphasis"). Vykresluje se kurzívou.

embed

Zobrazuje soubor typu, který není standartně podporován, ale pomocí plug-inu se to zobrazí. Jednás e o tag párový. Tento tag umožňuje zobrazení některých typů souborů. Neužívají se u něj parametry - <param>, takže se všechna data musí předávat ...

fieldset

Párový HTML tag <fieldset> </fieldset> seskupuje společné prvky formuláře do jednoho bloku ohraničeného rámečkem. Tato úprava se hodí především ve složitějších formulářích z mnoha prvky.

figcaption

HTML tag figcaption se používá pro viditelný popisek např.: pro obrázek. Jedná se o tag párový.

figure

Strukturní tag, který by měl obalovat objekt stránky se všemi jeho údaji pro popis. Typicky obrázek s popiskem, ukázku kódu s popisem atd. Pro ten popisek je formálně vyhrazen tag <figcaption>. Figure se ve výchozím stavu zobrazí jako blokový ...

footer

Strukturní tag na vymezení patičky stránky. Před a za tagem se zalomí řádek. Novinka z HTML5.

form

Formulář. Tag je párový. Uzavírá skupinu ovládacích polí do jednoho formuláře, který bude dohromady odeslán.

h1-6

Nadpisy (angl. heading) jsou vlastně speciálním druhem odstavců (tag <p>). Je rozlišováno šest stupňů nadpisů.  Nadpisy se automaticky zobrazují tučně, různým stupněm písma. Mají kolem sebe vertikální mezery a není tedy třeba je formátova...

head

Hlavička HTML stránky, která se nezobrazuje. Obsahuje nepovinně další tagy ( např.: title, meta, link, style, script atd.). Tag head nemá atributy a je tagem párovým.

header

Strukturální tag <header> slouží na vymezení hlavičky stránky a je tagem párovým. Před a za tagem se zalomí řádek. Novinka z HTML5.

hr

Vodorovná čára (angl. horizontal rule). Bez atributů se zobrazí stínovaně šedá přes celou šířku stránky. Atributy ale mohou její vzhled změnit.

html

Tag <html> je základním tagem a píše se na začátek HTML dokumentu.

i

Kurzíva textu (z angl. "italic"). Bývá zaměňována za tag <em>, což je logické zvýraznění realizované kurzívou.

iframe

HTML tag <iframe> umožňuje vložit do stránky rám dané velikosti a zobrazit v něm jinou stránku.

img

Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený ze souboru.

input

HTML tag input ( z anglického input = vstup ) je součástí formuláře.

ins

Definuje html tag pro nově přidaný text. Vyznačuje se podtrhnutým textem. Používá se například ve zpravodajství.

kbd

HTML tag <kbd> slouží k naformátování textu stejně jako tagy <code>, <em> atd. Jedná se o tag párový.

keygen

HTML tag keygen je tag určený pro formuláře a slouží k výběru šifrování vstupů formuláře. Novinka z HTML5.

label

Popisek pole u formulářů. Tag <label> je tagem párovým.

legend

HTML tag <legend> slouží pro popisek k formulářům a je tagem párovým.

li

Položka seznamu (z angl. list item). Pro správné zobrazení musí být uvnitř seznamu, to znamená uvnitř elementu <ul>, <ol>, <dir> nebo <menu>.

link

Spojení s jiným souborem. Nejčastěji se užívá pro propojení s externím CSS stylem. vyskytuje se pouze v hlavičce.

main

Strukturní tag pro vymezení hlavního obsahu stránky. Např. hlavního textu s nadpisem, navigace uvnitř stránky atd. Naopak by dovnitř tagu neměl patřit žádný obsah, který se k danému článku nevztahuje, např.: záhlaví, navigace atd. Jedná se o tag páro...

map

Za pomocí HTML tagu <map> se dají v obrázku vyznačit aktivní oblasti, které fungují jako odkazy vedoucí někam. Říká se tomu klikací mapa. Tag <map> je v HTML umístěn před obrázkem. Nezobrazuje se, ale má jméno - name pomocí kterého si ji ...

mark

Mark vyznačuje, který v původním kontextu vyznačený nebyl. Zvýrazňuje určitou část citace. Výchozí formátování vnitřku tagu <mark> je žluté pozadí a černé písmo.

menu

HTML tag <menu> je tagem párovým a je totožný s tagem <ul> pro seznam. Do HTML tagu <menu> se vnořují buď tagy <li> nebo <menuitem>.

menuitem

HTML tag menuitem definuje položku příkazu / menu, kterou uživatel může vyvolat z kontextového menu. Jedná se o tag párový. Prozatím funguje jen ve Firefoxu od verze 8.0.

meta

Meta tagy jsou značky, které se píšou do hlavičky <head> stránky. V každé stránce musí být tag pro kódování.

meter

HTML tag <meter> slouží pro zbrazení ukazatele znalostí či jako jiný procentuální ukazatel.

nav

Strukturní tag na vymezení navigace stránky. Před a za tagem nav se zalomí řádek. Tagů <nav> může být na stránce více.

noscript

HTML tag <noscript> vypíše v případě nepodpory javascriptu zadaný text. Tag je párový.

object

HTML tag <object> je podobný appletu, ale jeho možnosti jsou daleko širší. Umožňuje do stránky umístit libovolný objekt uložený v souboru. Parametry se předávají přes tagy <param>.<object> je tagem párovým.  

ol

Číslovaný seznam (ordered list). Uvnitř se smějí vyskytovat pouze elementy <li> (číslované řádky). ( V zanořeném tagu <li> se ale pak mohou objevovat další tagy. ) Čísla k položkám samozřejmě automaticky přidá prohlížeč, o to není potřeba...

optgroup

HTML tag <optgroup> v nabídce <select> umožňuje sdružovat jednotlivé volby to skupin.

option

HTML tag <option> definuje položku seznamu pro HTML tag <select> a je tagem párovým.

p

Odstavec (angl. paragraph). Základní formátovací HTML tag. Značka <p> se nachází na začátku každého odstavce a je párový </p>. Text nového odstavce vždy začíná nový řádek a konec odstavce končí řádek.

param

Parametr objektu nebo appletu. Obsahuje dvojici atributů value a name. Vlastně je to předávání proměnných. Ve value je hodnota a v name je jméno proměnné.

pre

Tag pre je předformátovaný text. Tento tag umožňuje rychlé publikování textových souborů, které už jsou formátované pomocí mezer a konců řádek. Uvnitř tagu <pre> totiž neplatí základní pravidlo HTML syntaxe, které konec řádku bere jako mezeru ...

progress

HTML tag <progress> slouží k zobrazení průběhu úkolu. Jedná se o tag párový.

q

HTML tag <q> se používá pro krátkou citaci. Tag <q> je tagem párovým.

rp

HTML tag <rp> se používá spolu s tagem <ruby>. <rp> ukazuje obsah, který se zobrazí v prohlížeči, který nepodporuje tag <ruby> pro ruby annotaci. Jedná se o tag párový.

rt

HTML tag <rt> je tagem párovým a používá se spolu s tagem <ruby>. Slouží k definici vysvětlení nebo výslovnosti znaků (pro východoasijské typografie).

ruby

HTML tag <ruby> slouží ke speciální annotaci, která se většinou používá v japonských publikacích. Jedná se o tag párový.

s

HTML tag pro přeškrtnuté písmo (z angl. striked). Totožné se <strike> a <del>, kterými lze tento tag nahradit.

samp

"Vzorek", neboli výstup programu. Zobrazováno strojopisem.

script

HTML párový tag obsahující zápis skriptu. Samotný skript je většinou pak zapsán třeba v JavaScriptu. Tag <script> může být kdekoliv v dokumentu, v hlavičce i v těle. Instrukce programu se začnou okamžitě provádět jakmile je prohlížeč načte.

section

<section> tag definuje oddíly v dokumentu, například kapitol, záhlaví, zápatí nebo jiných částí dokumentu. Tento tag je ideální pro lepší strukturu HTML.

select

HTML tag select ( z angl. select = výběr ) je rozbalovací nabídka a je tagem párovým. Select obsahuje tagy <option> - možnosti. Zadávají se <option value="hodnota">zobrazená hodnota</option>.

small

Zmenšení písma o jeden stupeň.

source

Tag <source> se používá k určení více zdrojů médií pro mediální prvky, například <video> a <audio>. Tag <source> umožňuje zadat alternativní video / audio soubory, které prohlížeč může vybírat, na základě typu médií nebo pod...

span

Logické vymezení části textu, která bude formátována jinak. Je příbuzný s tagem <div> s tím rozdílem, že <span> je in-line, takže nezalamuje před a po sobě řádku. Span je párový tag.

strong

HTML tag <strong> je tag pro zvýraznění důležitého textu a je tagem párovým.

style

Párový HTML tag <style> </style> se používá k definici CSS stylů přímo v HTML dokumentu. Jeden HTML dokument může obsahovat i více tagů <style>. Tag <style> se vkládá do hlavičky dokumentu mezi tagy <head> <...

sub

HTML tag pro spodní index.

summary

HTML tag <summary> definuje viditelné záhlaví u elemetu <details>. Jedná se o tag párový.

sup

HTML tag pro horní index.

table

HTML tag <table> slouží pro zápis tabulky. Uzavírá celou strukturu tabulky, obsahuje další elementy; zejména řádky tabulky <tr> a buňky <td>. Tag <table> je tagem párovým.

tbody

HTML tag <tbody> definuje tělo tabulky a je tagem párovým.

td

HTML tag <td> je buňka tabulky. Musí být umístěna v řádku <tr> a je párový tag.

textarea

Oblast pro zapsání většího textu. Tag <textarea> je tagem párovým.

tfoot

HTML tag <tfoot> definuje patičku tabulky a je tagem párovým.

th

HTML tag pro hlavičkovou buňku. Chová se stejně jako <td> pouze s tím rozdílem, že text je vystředěný a tučný. Má stejný zápis a atributy jako <td>.

thead

HTML tag <thead> je skupina řádků, která je záhlavím tabulky a je tagem párovým.

time

HTML tag <TIME> definuje čitelné datum / čas a je tagem párovým. Tento prvek může být také použit k zápisu data a času ve strojově čitelném kódu tak, aby uživatel neviděl časové razítko, ale vyhledávací robot ho zaznamenal.

title

Titulek HTML stránky. Párový tag. Mezi značkami <title> a </title> je text, který bude chápán jako titulek stránky. Tag <title> se vkládá do části <head>, nikoliv do těla <body> HTML stránky.

tr

Tag <tr> slouží pro zápis řádku tabulky. Je tagem párovým.

track

Tag <track> slouží k připojení titulků či jiného textu k videu.

u

Podtržení textu (z angl. "underline").

ul

Nečíslovaný seznam (unordered list). Uvnitř mohou být pouze elementy <li>. Před položkami se jako odrážka zobrazí puntík, ovlivnit lzet atributem type (hodnoty stejné jako u <li>). Víceúrovňové odrážky se dají dělat zanořováním dalšího ...

var

Proměnná. Zobrazuje se kurzívou. Použití mezi programátory pro formátování zdrojových kódů. Jedná se o tag párový.

video

HTML tag <video> slouží pro zobrazení videa na webových stránkách. Jedná se o novinku z HTML5 a je tagem párovým.

wbr

HTML tag <wbr> umožňuje zalomit řádek na jakémkoliv místě dokumentu bez toho, aby tam končilo slovo.