Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Array

Definice a použití

Pole je datová struktura. Každé pole má své jméno a jeho prvky jsou postupně číslovány od 0 dále. Prvky lze i pojmenovat.

Ukázka:

Vytvoření pole a výpis délky pole.

Javascript
var ovoce = ["jablko", "hruska","svestka"];
console.log(ovoce.length);

Výsledek:

3

concat

Metoda Concat spojuje dvě nebo více polí.

constructor

Vlastnost Constructor() vrací referenci na funkci objektu Array, kterému vytvoří instanci.

indexOf

Metoda indexOf() vyhledá zadaný element objektu Array a vrátí jeho index. Vrací hodnotu -1 pokud element objektu Array nebyl nalezen. Hledání začne od určitého indexu. Pokud index nebyl specifikován, hledání začne od indexu 0. První element m...

join

Metoda Join() spojí elementy pole, vrátí řetězec. Elementy budou odděleny určitým separátorem, výchozí separátor je čárka (,).

lastIndexOf

Metoda lastIndexOf() vyhledá zadaný element objektu Array a vrátí jeho index. Vrací hodnotu -1 pokud element objektu Array nebyl nalezen. Hledání začne od určitého indexu. Pokud index nebyl specifikován, hledání začne od konce a skončí na začá...

length

Vlastnost Length objektu Array vrací počet elementů v poli.

pop

Metoda Pop() objektu Array odstraní poslední element pole.

prototype

Každý objekt JavaScriptu má Prototype. Všechny objekty JavaScriptu dědí vlastnosti a metody ze svého prototypu. Vlastnost Prototype umožňuje přidat vlastnosti a metody na různé objekty (Number, Boolean, String, Name, ad.). Vlastnost Prototype je glob...

push

Metoda Push() objektu Array přidá nový element na konec pole a vrátí délku pole.

reverse

Metoda Reverse() objektu Array obrátí pořadí počtu elementů v poli. První element v poli se přesune na konec a poslední element v poli se přesune na začátek.

shift

Metoda Shift() objektu Array odstraní první element pole. Tato metoda změní délku pole.

slice

Metoda Slice() objektu Array vybere zadané elementy v poli a vytvoří nové pole s těmito elementy. Metoda nemění původní pole. (Výběr začne od zadaného argumentu start a skončí zadaným argumentem konec, který není zahrnut do výběru.) (První element ...

sort

Metoda Sort() objektu Array rozstřídí elementy pole. Pořadí řazení může být buď abecední nebo číselné, a to buď vzestupně (nahoru) nebo sestupně (dolů). Ve výchozím nastavení tato metoda třídí elementy jako řetězce (String) v abecedním a vzest...

splice

Metoda Splice() objektu Array přidá / odebere elementy z pole a vrátí nové pole. Tato metoda mění původní pole.

toString

Metoda toString objektu Array převede pole na řetězec (String). Elementy v poli budou odděleny čárkami.

unshift

Metoda Unshift() objektu Array přidá nové elementy na začátek pole a vrátí délku pole. Tato metoda mění délku pole.

valueOf

Metoda valueOf je výchozí metoda objektu Array. Vrací instanci pole.

Ukázka:

Výpis z pole podle čísla indexu

Javascript
var prvni = ovoce[0];
var druhe = ovoce[1];
var treti = ovoce[2];

Výsledek:

jablko
hruska
svestka