Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Globální funkce

decodeURI

Dekóduje zadanou URI adresu do klasického textu. Pokud jsme tedy například v URI adrese využili GET proměnnou pro zadání textu obsahujícího mezery nebo znaky české abecedy, byly při zadání do URI adresy zakódovány - tato funkce ji převede zpět, abych...

encodeURI

Převede zadaný string do platného kódování URI adresy tak, aby tato adresa šla použít např. pro přesměrování uživatele. Převádí tedy například znaky s háčky a čárkami (obecně znaky, které nejsou součástí znakové sady ASCII) a některé speciální znaky...

eval

Provede zadanou operaci, příkaz či sekvenci příkazů

isFinite

Určí, zda je zadaná hodnota platné racionální číslo. Jedná se o čísla, která lze zapsat zlomkem - 2/3, 1/8 apod. Klasickým zástupcem čísel, která do této skupiny nepatří jsou například odmocniny nebo číslo pí. Funkce vrací true pokud zadaná hod...

isNaN

Určí, zda zadaná hodnota není platné racionální číslo. Vrátí true pokud zadaná hodnota není číslo, false pokud je číslo - opak funkce isFinite().

Number

Globální metoda Number(val) vrací nově vytvořený objekt typu Number. Slouží tedy třeba pro převod čísla ve stringu na číselný typ.

parseFloat

Funkce parseFloat() složí v JavaScriptu pro převod textového řetězce (string) na desetinné číslo (float). Funkce vrací pouze první desetinné číslo nalezené v textovém řetězci, poté se parsování řetězce zastaví. Řetězec musí začínat číslem nebo bílým ...

parseInt

Funkce parseInt() složí v JavaScriptu pro převod textového řetězce (string) na celé číslo (int / integer). Funkce vrací pouze první celé číslo nalezené v textovém řetězci, poté se parsování řetězce zastaví. Řetězec musí začínat číslem nebo bílým znak...