Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

String

Definice a použití

String je datový typ, jehož metody platí na řetězec a proměnné, ve kterých je řetězec uložen. 

charAt

Metoda charAt objektu String vrátí znak v řetězci určený zadaným indexem. Index prvního znaku je 0, druhého je 1, atd.

charCodeAt

Metoda charCodeAt() objektu String vrátí znak Unicode určený zadaným indexem v řetězci. Index prvího znaku je 0, druhého 1, atd.

concat

Metoda concat() objektu String spojí dva nebo více řetězců. Tato metoda nemění stávající řetězec, ale vrátí nový, obsahující spojení dvou nebo více stávajících řetězců.

fromCharCode

Metoda fromCharCode() objektu String převede hodnoty Unicode na znaky.

indexOf

Metoda indexOf() objektu String vyhledá zadaný řetězec znaků a vrátí index výskytu řetězce.

lastIndexOf

Metoda lastIndexOf() objektu String vyhledá zadaný řetězec znaků a vrátí index posledního výskytu řetězce.

length

Nepřepisovatelná proměnná, obsahijící počet znaků v řetězci.

localeCompare

Metoda localeCompare() porovná dva řetězce v aktuálním locale. Vrátí jedno ze tří hodnot: -1 pokud je referenční řetězec řazen před porovnávací řetězec 0 v případě, že oba řetězce jsou si rovny 1 pokud je referenční řetězec řazen po porovnáv...

match

Metoda match() objektu String prohledá řetězec a vrátí zadaný regulární výraz jako objekt Array. Pokud regulární výraz nezahrnuje g modifikátor (provede globální vyhledávání), vrátí pouze první objekt v řetězci.

replace

Metoda replace() objektu String vyhledá řetězec nebo regulární výraz pro určitou hodnotu a vrátí nový řetězec, kde jsou nahrazeny zadané hodnoty. Tato metoda nemění původní řetězec.

search

Metoda search() objektu String vyhledá hodnotu nebo regulární výraz v řetězci a vrátí index tohoto výrazu. Vrátí hodnotu -1 pokud nebyla nalezena žádná shoda.

slice

Metoda slice() objektu String extrahuje část řetězce a vrátí extrahované části v novém řetězci. Použijte počáteční a koncové parametry k upřesnění části řetězce, kterou chcete extrahovat. První znak má index 0, druhý 1, atd.

split

Funkce pro rozdělení řetězce do pole podle podle jiného řetězce.

substr

Metoda substr() objektu String extrahuje části řetězce, počínaje zadaným indexem a konče zadaným počtem znaků v řetězci. Index prvního znaku je 0, druhého 1, atd. Tato metoda nemění původní pole.

substring

Metoda substring() objektu String extrahuje znaky v řetězci mezi dvěma zadanými indexi a vrátí nový dílčí řetězec. Tato metoda extrahuje znaky v řetěci mezi počátečním a koncovým indexem a to včetně konce samého. Index prvního znaku je 0, druhého 1...

toLocaleLowerCase

Metoda toLocaleLowerCase() objektu String převede řetězec na malá písmena, podle hostitele aktuální locale. Obecně platí, že tato metoda vrací stejný výsledek jako metoda toLowerCase(). Nicméně v některých případech, ve kterých je jazyk v ...

toLocaleUpperCase

Metoda toLocaleUpperCase() objektu String převede řetězec na velká písmena, podle hostitele aktuální locale. Obecně platí, že tato metoda vrací stejný výsledek jako metoda toUpperCase(). Nicméně v některých případech, ve kterých je ja...

toLowerCase

Metoda toLowerCase() převede řetězec na malá písmena. Tato metoda nemění původní pole.

toString

Metoda toString() vrátí hodnotu objektu String.

toUpperCase

Metoda toUpperCase() objektu String převede řetězec na velká písmena. Tato metoda nemění původní pole.

trim

Metoda trim() objektu String odstraní mezery z obou stran řetězce. Tato metoda nemění původní pole.

valueOf

Metoda valueOf() vrátí primitivní hodnotu objektu String. Tato metoda je obvykle volána interně JavaScriptem v pozadí scény a ne explicitně v kódu. Můžete volat tuto metodu při ladění JavaScriptu ke zkoumání obsahu objektu.

Ukázka:

Nejdříve si ukážeme, co všechno je String:

Javascript
console.log(typeof ("Trocha textu"));
var text1="Jiný text.";
console.log(typeof text1);
var text2="Text s čísly 1586";
console.log(typeof text2);

Výsledek:

String
String
String
  • Tip1 V případě, že kolem čísla dáte uvozovky, už to není datový typ Number, ale String.
Ukázka:

Řetězce se spojují operátorem '+', a všemi operátory od něj odvozenými.

Javascript
var text1 = "Text" + " který spojím s jiným. ";
var text2 = "Jiný text"
text2 += ", taky spojený.";
text1 + text2 + " A připojíme číslo: " + 152;

Výsledek:

Text který spojím s jiným.
Jiný text, taky spojený.
Text který spojím s jiným. Jiný text, taky spojený. A připojíme číslo 152
  • Tip2 Sečtete-li číslo a řetězec, vždy vám vznikne řetězec. Pokud chcete z řetězce s číslem počítat jako s číslem, vynásobte ho číslem 1.