Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Math

Math object obsahuje sadu method a konstant z matematiky :)

abs

Vrací absolutní hodnotu čísla. Pro kladné číslo a nulu vratí sebe samo, pro záporné číslo vrátí hodnotu *-1.

acos

Metoda Math.acos() je matematická funce, která vypočítá arcus cosinus ze vstupní hodnoty x. Vrací hodnotu mezi 0 a π radiánů pro x v intervalu  -1 až 1. Pokud je hodnota x mimo interval vrací NaN.

asin

Metoda Math.asin() je matematická funce, která vypočítá arcus sinus ze vstupní hodnoty x. Vrací číselnou hodnotu v intervalu od -pi/2  do  pi/2 radiánů pro x od -1 do 1. Pokud je hodnota x mimo interval, v...

atan

Metoda Math.atan() je matematická funce, která vypočítá arcus tangens ze vstupní hodnoty x. Vrací číselnou hodnotu od  - π/2  do  π/2  radiánů.

atan2

Metoda Math.atan2() je matematická funce, která vypočítá arcus tangens ze vstupních hodnot x,y. Vrací číselnou hodnotu od  - π do π radiánů.

ceil

Metoda Math.ceil() je matematická funce, která zaokrouhlí nahoru vstupní hodnotu x. Vrací celo-číselnou hodnotu, datový typ integer.

cos

Metoda Math.cos() je matematická funce, která vypočítá cosinus ze vstupní hodnoty x. Vrací číselnou hodnotu od  -1 do 1.

exp

The Math.exp() je matematická funkce, která má neznámou na místě exponentu. Vrací hodnotu Ex, kde E je Eulerovo číslo (přibližně 2.7183) a x je vstupní parametr.

floor

Metoda Math.floor() je matematická funkce, která zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo (integer) blížíci se nule.

log

Metoda Math.log() je matematická funkce, která vrátí hodnotu přirozeného logaritmu o základu e, kde e je Eulerova konstanta. Jedná se funkci inverzní k exponenciální funkci. Pokud vstupní hodnota x je záporná pak funkce vrací NaN.

max

Vrátí největší číslo ze všech čísel v parametrech.

min

Vrátí nejmenší číslo ze všech čísel v parametrech.

pow

Zastupuje matematickou funkci umocnění.

random

Vrací náhodné číslo mezi nulou a jedničkou.

round

Fukce k zaokrouhlování čísel.

sin

Funkce zastupující matematickou funkci sinus.

sqrt

Vrátí druhou odmocninu daného čísla.

tan

Zastupuje matematickou funkci tangens, používanou k počítání úhlů.